Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

LIVEMEDY olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlama konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden LIVEMEDY tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyeti ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri Kanunun 10’uncu maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel veri, Kanun’da tanımlandığı şekliyle; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamında kullanılmıştır. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, yaş, sağlık bilgileri, cinsel hayat bilgisi, biyometrik ve genetik veri gibi paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebebi ile bütün bunlara ilişkin haklarınız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

LIVEMEDY mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işler ve en üst seviyede korur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

LIVEMEDY tarafından tasarlanan mobil uygulama ve web sitesi üzerinden platforma üye sağlık profesyonelleri ile görüşülmesi, danışılması veya sağlık profesyonellerinden ikinci görüş alınması, kullanıcı memnuniyetine yönelik faaliyetlerin ve etkin hizmet faaliyetlerinin yönetilmesi, sağlık profesyonelleriyle kurulan ilişkilerin yönetimi gibi amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz LIVEMEDY’nin de bir şekilde taraf olduğu bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkını kullanabilmesi için LIVEMEDY’nin, gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşması gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve savunma hakkını kullanabilmek amacıyla LIVEMEDY kişisel verilerinizi işleyebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz LIVEMEDY tarafından sizlerin bilgi girişi yaptığı elektronik ortamdan, LIVEMEDY ile sizler arasında kurulan hizmet ilişkisi çerçevesinde, LIVEMEDY’nin faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplanmakta ve tarafımıza bildirildiği şekliyle en güncel halini koruyarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz LIVEMEDY’nin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere işbirliği içinde olduğu doğrudan veya dolaylı iş ortakları ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir ve ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği yasal süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir hukuki sebep bulunması halinde, kişisel verileriniz bu süre boyunca işlenmeye devam edecektir. Aksi halde yasal sürenin sonunda kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin silinmesi için LIVEMEDY’ye başvurduğunuzda, herhangi bir yasal saklama süresi bulunmaması halinde talebinize konu verileriniz derhal silinir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin gereğince korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler LIVEMEDY tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtiriz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’a uygun şartlar altında, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ve ilgili mevzuata ilişkin uyum politikalarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için  www.livemedy.com veya [email protected] e-posta adresi üzerinden e-posta yoluyla LIVEMEDY ile iletişime geçebilirsiniz. Bu husustaki talep ve başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

LIVEMEDY işbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuattaki olası değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarındaki değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

LIVEMEDY tarafından, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda yer alan Aydınlatma Metni içerisinde detaylı olarak açıklandığı şekilde tasarlanan mobil uygulama ve web sitesi üzerinden sağlık profesyonelleri ile görüşülmesi, danışılması veya sağlık profesyonellerinden ikinci görüş alınması, kullanıcı memnuniyetine yönelik faaliyetlerin ve etkin hizmet faaliyetlerinin yönetilmesi, sağlık profesyonelleriyle kurulan ilişkilerin yönetimi gibi amaçlarla işlenmesine ve yurtiçinde veya yurtdışında bulunabilecek üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

LIVEMEDY olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlama konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden LIVEMEDY tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyeti ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri Kanunun 10’uncu maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel veri, Kanun’da tanımlandığı şekliyle; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamında kullanılmıştır. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, yaş, eğitim ve meslek bilgileri, sağlık bilgileri, biyometrik veri gibi paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebebi ile bütün bunlara ilişkin haklarınız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

LIVEMEDY, mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işler ve en üst seviyede korur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

LIVEMEDY tarafından tasarlanan mobil uygulama ve web sitesi üzerinden platforma üye sağlık profesyonellerinin kullanıcılarla görüşmesi, bilgilendirme amaçlı tavsiye niteliğinde ikincil görüş vermesi, kullanıcı memnuniyetine yönelik faaliyetlerin ve etkin hizmet faaliyetlerinin yönetilmesi, kullanıcılar ve sağlık profesyonelleri arasında kurulan ilişkilerin yönetimi gibi amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz LIVEMEDY’nin de bir şekilde taraf olduğu bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkını kullanabilmesi için LIVEMEDY’nin, gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşması gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve savunma hakkını kullanabilmek amacıyla LIVEMEDY kişisel verilerinizi işleyebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz LIVEMEDY tarafından sizlerin bilgi girişi yaptığı elektronik ortamdan, LIVEMEDY ile sizler arasında kurulan hizmet ilişkisi çerçevesinde, LIVEMEDY’nin faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplanmakta ve tarafımıza bildirildiği şekliyle en güncel halini koruyarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz LIVEMEDY’nin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere işbirliği içinde olduğu doğrudan veya dolaylı iş ortakları ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir ve ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği yasal süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir hukuki sebep bulunması halinde, kişisel verileriniz bu süre boyunca işlenmeye devam edecektir. Aksi halde yasal sürenin sonunda kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin silinmesi için LIVEMEDY’e başvurduğunuzda, herhangi bir yasal saklama süresi bulunmaması halinde talebinize konu verileriniz derhal silinir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin gereğince korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler LIVEMEDY tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtiriz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’a uygun şartlar altında, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ve ilgili mevzuata ilişkin uyum politikalarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için  www.livemedy.com veya [email protected] e-posta adresi üzerinden e-posta yoluyla LIVEMEDY ile iletişime geçebilirsiniz. Bu husustaki talep ve başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

LIVEMEDY işbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuattaki olası değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarındaki değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

LIVEMEDY tarafından, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda yer alan Aydınlatma Metni içerisinde detaylı olarak açıklandığı şekilde tasarlanan mobil uygulama ve web sitesi üzerinden kullanıcılar ile görüşülmesi, bilgilendirme amaçlı tavsiye niteliğinde ikincil görüş verilmesi, kullanıcı memnuniyetine yönelik faaliyetlerin ve etkin hizmet faaliyetlerinin yönetilmesi, kullanıcılar ve sağlık profesyonelleri arasında kurulan ilişkilerin yönetimi gibi amaçlarla işlenmesine ve yurtiçinde veya yurtdışında bulunabilecek üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza veriyorum.