LİVEMEDY SAĞLIK PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ KULLANICILARA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 6091044494 vergi numarası ile kayıtlı ve “Maslak mahallesi Maslak meydan sk. Beybı gız plaza a blok Apt. no: 1/99 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Livemedy Sağlık Platformu Anonim Şirketi (“Livemedy”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Kullanıcılara Verilen Online Hizmetlere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

 

Livemedy, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Livemedy, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile kullanıcılara verilen online hizmet süreçlerimiz çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

LIVEMEDY tarafından tasarlanan mobil uygulama ve web sitesi üzerinden platforma üye sağlık profesyonelleri ile görüşülmesi, danışılması veya sağlık profesyonellerinden görüş alınması, kullanıcı memnuniyetine yönelik faaliyetlerin ve etkin hizmet faaliyetlerinin yönetilmesi, sağlık profesyonelleriyle kurulan ilişkilerin yönetimi gibi amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz LIVEMEDY’nin de bir şekilde taraf olduğu bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkını kullanabilmesi için LIVEMEDY’nin, gerekli olan bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşması gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve savunma hakkını kullanabilmek amacıyla LIVEMEDY kişisel verilerinizi işleyebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

LIVEMEDY aracılığıyla verilen profesyonel online destek hizmetleri çerçevesinde; kamu sağlığının korunması; kullanıcı kaydı, çevrim içi kanallardan randevuların oluşturulması, takibi ve iptali; LIVEMEDY hizmetlerinden faydalanan kullanıcılar bakımından LIVEMEDY aracılığı ile gerçekleştirilen tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi süreçlerinde LIVEMEDY tarafından verilen profesyonel destekler (örn. Randevu yönetimi, çevrim içi elektronik platform üzerinden gerçekleştirilen doktor / sağlık profesyonelleriyle görüşmeler kapsamında verilen destekler); sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi; yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve zorunlu yasal bildirimlerin yapılması; sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi; talep / şikayet yönetimi; LIVEMEDY ile kullanıcılar arasında ödeme ve mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi; sunulan hizmetler karşılığında fatura tanzimi ve tahsilat yönetimi; kullanıcı memnuniyetinin sağlanması; bilgi güvenliği yönetimi; denetim, iç denetim ve soruşturma yönetimi; kalite standartlarının sağlanması ve denetimi; acil durum ve olay yönetimi yasal mevzuat ve ilgili otorite düzenlemeleri ve talimatları kapsamında izin verilen ölçüde LIVEMEDY hizmetlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların, etkinliklerin, organizasyonların ve sair kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Kimlik Verisi

(Kullanıcı ve/veya Kullanıcı Yakını)

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, ( (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Kamu Sağlığının Korunması

·         Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Bu kategorideki verileriniz ayrıca, Livemedy hizmetlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların, etkinliklerin, organizasyonların ve sair kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; yazılı / basılı / görsel içeriklerin oluşturulması kapsamında KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İletişim Verisi

(Kullanıcı ve/veya Kullanıcı Yakını)

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (hasta ve hasta yakını eğitimleri kapsamında)

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Kamu Sağlığının Korunması

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Bu kategorideki verileriniz ayrıca, Livemedy hizmetlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların, etkinliklerin, organizasyonların ve sair kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile yazılı / basılı / görsel içeriklerin oluşturulması süreçleri kapsamında KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Finans Verisi

(Kullanıcı ve/veya Kullanıcı Yakını)

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 

 

Bu kategorideki sağlık verileriniz, KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca sağlık verilerinin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Kamu Sağlığının Korunması

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Bu kategorideki sağlık verileriniz ayrıca, Livemedy hizmetlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların yapılması ve yazılı / basılı / görsel içeriklerin oluşturulması süreçleri çerçevesinde KVKK’nın 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Görsel ve İşitsel Veri

(Kullanıcı ve/veya Kullanıcı Yakını)

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Bu kategorideki verileriniz ayrıca, Livemedy hizmetlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların, etkinliklerin, organizasyonların ve sair kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile yazılı / basılı / görsel içeriklerin oluşturulması süreçleri kapsamında KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kullanıcı İşlem Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (b) fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (hasta ve hasta yakını eğitimleri kapsamında)

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Kamu Sağlığının Korunması

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Bu kategorideki verileriniz ayrıca, Livemedy hizmetlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların, etkinliklerin, organizasyonların ve sair kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile yazılı / basılı / görsel içeriklerin oluşturulması süreçleri kapsamında KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki İşlem Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlem Güvenliği Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Talep / Şikayet Verisi

(Kullanıcı ve/veya Kullanıcı Yakını)

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

·         Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Randevu Oluşturulması ve Takibi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz LIVEMEDY’nin yurtiçi ve yurt dışındaki hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere iş birliği içinde olduğu veya olacağı doğrudan veya dolaylı iş ortakları ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir ve ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği yasal süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir hukuki sebep bulunması halinde, kişisel verileriniz bu süre boyunca işlenmeye devam edecektir. Aksi halde yasal sürenin sonunda kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin silinmesi için LIVEMEDY’ye başvurduğunuzda, herhangi bir yasal saklama süresi bulunmaması halinde talebinize konu verileriniz derhal silinir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin gereğince korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler LIVEMEDY tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtiriz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’a uygun şartlar altında, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ve ilgili mevzuata ilişkin uyum politikalarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için  www.livemedy.com veya [email protected] e-posta adresi üzerinden e-posta yoluyla LIVEMEDY ile iletişime geçebilirsiniz. Bu husustaki talep ve başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

LIVEMEDY işbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuattaki olası değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarındaki değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Sözleşmeler