Kullanıcı Sözleşmesi

I. AMAÇ, KONU VE KAPSAM

LIVEMEDY KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“KULLANICI SÖZLEŞMESİ”), LIVEMEDY SAĞLIK PLATFORMU A.Ş. ( “LIVEMEDY”) tarafından işletilen mobil uygulama ve web sitesine erişim sağlayarak ziyaret edilmesi ve kullanılması sırasında KULLANICI tarafından uyulması beklenen şartları düzenler. LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ya da web sitesini çeşitli amaçlarla erişim sağlayarak ziyaret eden kullanıcılar (“KULLANICI”), ziyareti sırasında işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni kabul etmiş sayılır.

KULLANICI, LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ya da web sitesini ziyaretinde, işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni okuduğunu, anladığını ve şartsız koşulsuz kabul ettiğini ve bu hususlarla ilgili olarak hiçbir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini taahhüt etmiş olmaktadır. KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde yer alan şartlardan herhangi birini kabul etmeyen KULLANICI’nın LIVEMEDY’e ait mobil uygulamayı ya da web sitesi ziyaretini sonlandırması ve burada sunulan hizmetlerden faydalanmaması gerekmektedir. KULLANICI’nın, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde yer alan şartlardan herhangi birini kabul etmemesine rağmen ziyaretine devam etmesi halinde bütün sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

KULLANICI, LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ya da web sitesi’nde LIVEMEDY tarafından KULLANICI’lara yönelik olarak yayınlanan her türlü içeriğin KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin kapsamına dahil olacağını ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni kabul etmekle söz konusu içerikleri de kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ndeki hiçbir hüküm, LIVEMEDY’e KULLANICI’nın temsilcisi veya iş ortağı olma, KULLANICI’nın adına ya da KULLANICI’yı bağlayacak taahhütler verme ve benzeri yetkileri vermemektedir. LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ya da web sitesi, KULLANICI’ya muayene veya tedavi etme hizmeti vermemekte, reçete yazmamakta veya benzeri bir amacı taşımamaktadır.

18 yaşından küçüklerin LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ya da web sitesini ziyaret edebilmeleri için, işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni kanuni temsilcileriyle birlikte okuyarak ve ilgili mevzuatı gözeterek bütün kuralları kabul etmeleri gerekmektedir. Buna aykırı olarak kayıt yapıldığının herhangi bir şekilde anlaşılması halinde, reşit olmayan kişi kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” haklarından yararlanamaz ve oluşabilecek zararlar için hiçbir şekilde LIVEMEDY’nin sorumluğuna gidilemeyecektir.

LIVEMEDY, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden sağladığı içeriği, güncelleme veya başka sebeplerle KULLANICI’ya haber vermeksizin dilediği zaman ve şekilde kaldırma, yeniden organize etme, durdurma veya değiştirme hakkına sahiptir. LIVEMEDY, mobil uygulama ve web sitesi’ne erişimi, kısmen veya tamamen kısıtlama hakkına sahiptir. Mobil uygulama ve web sitesi’ne erişimin kısmen veya tamamen kısıtlanması ya da engellenmesinden veya mobil uygulama ve web sitesi’nin herhangi bir sebeple kullanılamaz hale gelmesinden ötürü KULLANICI, LIVEMEDY’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ya da web sitesi üzerinde LIVEMEDY tarafından yapılan değişiklikler yayınlandıkları andan itibaren geçeli olur ve KULLANICI, yayınlanan her bir değişikliği, değişiklikten sonraki ilk ziyaretleri esnasında kabul etmiş olur. İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde yapılacak her türlü değişiklik, KULLANICI’ya bildirilecektir.

LIVEMEDY, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden sunduğu sağlık profesyonelleri ile görüşme, tavsiye niteliğinde bilgi alma veya sağlık profesyonellerinden ikinci görüş alma hizmetlerinin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla reklam, sponsorluk veya veri paylaşımı gibi yöntemlerle çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirebilecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek işbirlikleri, ilgili mevzuata ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne uygun olacaktır.

II. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

KULLANICI, LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ya da web sitesi’ne erişiminden ve ziyaretinden münhasıran kendisi sorumludur. KULLANICI, münhasıran kendisine ait olan kullanım hakkını hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredemez. Kullanıcı, sisteme erişim bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI’nın, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk Türk hukuku ve ilgili tüm mevzuatlar kapsamında kendisine aittir. Başta KULLANICI SÖZLEŞMESİ olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine herhangi bir şekilde aykırı davranışının LIVEMEDY tarafından tespiti halinde LIVEMEDY, KULLANICI’nın mobil uygulama ve web sitesi’ne erişimini veya kullanımını çeşitli yöntemlerle engelleme hakkına sahiptir. KULLANICI’nın, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni veya ilgili mevzuatı ihlal etmesi sebebiyle doğabilecek zarardan doğan sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, bütün bu sebeplerle üçüncü şahısların LIVEMEDY’e karşı öne sürebilecekleri iddia veya taleplerinden doğabilecek ve LIVEMEDY aleyhine oluşabilecek herhangi bir zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI’nın, LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne ve mevzuata aykırı davranışlar sergilemesi durumunda, KULLANICI’nın üyeliği LIVEMEDY’nin takdirine bağlı olarak geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir.

KULLANICI, ihlal içeren bir davranışı nedeniyle üyeliğinin geçici olarak veya tamamen iptal edilmesi halinde LIVEMEDY’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

LIVEMEDY, KULLANICI tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, sağlık verilerini toplayan herhangi bir bağımsız cihaz kullanması halinde (saat, kol bandı, telefon vs.) bu verilere daha iyi hizmet alabilmek için LIVEMEDY’nin erişimine açmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

III. HİZMET İÇERİĞİNE BAĞLI KULLANICININ HAKLARI

LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak sesli veya görüntülü görüşme ile KULLANICI, ihtiyacına uygun olarak platforma üye herhangi bir sağlık profesyonelini seçebilir, görüşebilir, danışabilir veya ikinci görüş alabilir; ancak LIVEMEDY herhangi bir sağlık profesyonelini özellikle tavsiye etmez ve desteklemez. Mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden yararlanacağınız tavsiye niteliğindeki hizmet, tarafınızın hastalıkları, teşhis ve tedavi süreçleri ile ilgili sorularını sağlık profesyonellerine danışabilecekleri ve onlardan ilgili konularda tavsiye niteliğinde danışmanlık alabileceği bir hizmettir. İlgili hizmet kapsamında, sağlık profesyonellerinin müsaitliği doğrultusunda çevrimiçi olarak sesli veya görüntülü olarak tavsiye niteliğinde danışmanlık hizmeti verilir, tanı ve teşhis konulmaz, tedavi yapılmaz ve reçete düzenlenmez. Bu hizmet kapsamında yapılan görüşmeler kesinlikle yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir. LIVEMEDY’e ait mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden verilen hizmet, bir SAĞLIK PROFESYONELİ’nden yüz yüze muayene ile alınan tıbbi hizmetten farklılık göstermektedir. LIVEMEDY platformuna üye olan SAĞLIK PROFESYONELLERİ sizleri şahsen muayene ederek fiziki durumunuzu değerlendirebilme imkanına sahip olmadıkları için SAĞLIK PROFESYONELLERİ’nin değerlendirmeleri ve tavsiye niteliğindeki bilgilendirmeleri KULLANICI’nın mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden paylaştığı bilgiler ile sınırlıdır.

KULLANICI, çevrimiçi olarak sesli ve/veya görüntülü görüşme hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinde hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul eder ve onaylar. KULLANICI’nın alacağı tıbbi tavsiyeler sınırlı olup, LIVEMEDY platformuna üye olan ve seçilen SAĞLIK PROFESYONELİ ile paylaşılan bilgi ve veriler doğrultusunda geçerlidir. KULLANICI, çevrimiçi sesli ve/veya görüntülü görüşme hizmetinden yararlanırken yukarıdaki durumların varlığının bilgisi dahilinde olduğunu ve riskleri kabul ettiğini, ayrıca çevrimiçi sesli ve/veya görüntülü görüşme hizmetinin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediğini kabul eder ve onaylar.

KULLANICI, çevrimiçi sesli veya görüntülü görüşme hizmeti sonunda sağlığında meydana gelecek herhangi bir sorun, dolaylı veya doğrudan oluşabilecek zarar, şikâyet ve rahatsızlıklarla ilgili LIVEMEDY’nin ve/veya platforma üye SAĞLIK PROFESYONELLERİ’nin hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını, ileride bu sebeple oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta taraf sıfatına haiz olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Yasal Uyarı metnindeki tüm hükümleri okuduğunu, anladığını, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, LIVEMEDY platformuna üye olan SAĞLIK PROFESYONELLERİ ile yapacağı görüşmelerin, SAĞLIK PROFESYONELLERİ’nin kendi inisiyatifinde belirlediği toplam görüşme süresiyle sınırlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, platforma üye SAĞLIK PROFESYONELLERİ ile başladığı görüşmeden kendisinin veya SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN herhangi bir neden belirtmeden görüşme için belirlenen toplam süreyi beklemeksizin ayrılabileceğini bilir, kabul eder ve onaylar.

KULLANICI, LIVEMEDY platformunda SAĞLIK PROFESYONLLERİ ile yapılan görüşmenin dakika üzerinden ücretlendirildiğini kabul eder ve onaylar.

KULLANICI, seçmiş olduğu SAĞLIK PROFESYONELİ ile görüşmeye başlamadan önce ilgili SAĞLIK PROFESYONELİ’nin belirlediği danışmanlık ücreti ve randevu süresine istinaden kredi kartından provizyon çekileceğini kabul eder ve onaylar. III.11 maddesinde belirtilen durum haricinde, kredi kartından çekilecek nihai tutar gerçekleşen randevunun süresine göre hesaplanacaktır.

KULLANICI, belirlenen randevu süresinden daha önce görüşmesini sonlandırması ya da görüşmenin belirlenen süre tamamlanmadan bitmesi halinde sadece görüştüğü süre üzerinden dakika başı ücretlendirileceğini kabul eder ve onaylar.

KULLANICI, seçmiş olduğu SAĞLIK PROFESYONELİ’nin belirlenen randevuya 3 DAKİKADAN geç kalması halinde randevunun otomatik olarak iptal edileceğini ve KULLANICI’dan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini kabul eder ve onaylar.

KULLANICI, almış olduğu randevuya 3 DAKİKADAN GEÇ KALMASI ya da HİÇ KATILMAMASI halinde görüşme süresinin tamamı üzerinden ücretlendirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, platforma üye SAĞLIK PROFESYONELLERİ ile yaptığı görüşmeden sonra, genel olarak veya görüştüğü SAĞLIK PROFESYONELİ hakkında geri bildirim yazabileceğini, bu geri bildirimlerin sadece LIVEMEDY tarafından görülebileceğini bilir; ancak yazacağı yorumların içeriğinin genel ahlaka aykırı, sövme ve hakaret niteliğinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, aksi bir davranışta ve yorumda bulunması halinde ise yasalar karşısında cezai yükümlülüğünün olduğunu ve sonuçlarından şahsen sorumlu olacağını kabul eder ve onaylar.

IV. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

LIVEMEDY’e ait mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinden yayınlanan içerik (livemedy.com’da yer alan yazılı, sözlü, görsel bilgi, belge, doküman, çizim, grafik, model, logo, veri tabanı, site tasarımı ve benzeri materyaller ile mobil uygulama ve web sitesi üzerinden yapılan paylaşımlar) üzerinde, ilgili mevzuattan kaynaklanan fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü mali ve manevi hak, ve bu hakları yurt içinde ve yurt dışında kullanım ve üçüncü şahıslara devretme yetkisi ve bunlardan doğmuş ya da doğacak olan sınai mülkiyet hakları LIVEMEDY’ya aittir ve fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında koruma altındadır.

KULLANICI, LIVEMEDY’nin önceden alınmış yazılı izni olmadıkça mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden yayınlanan içeriği kısmen veya tamamen kopya edemez, paylaşamaz, çoğaltamaz, kullandıramaz, değiştiremez, yenisini yayınlayamaz ve ileride kullanılmak üzere saklayamaz yahut iltibasa neden olacak şekilde benzerini oluşturamaz. Bu gibi hukuka aykırı davranışlar dolayısıyla oluşabilecek her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, LIVEMEDY’nın bu gibi sebeplerle uğrayacağı zararı, LIVEMEDY’nin ilk talebinde, ferileriyle birlikte tazmin eder.

LIVEMEDY’e ait mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinden sağlanan hizmetleri kullanmak KULLANICI’ya LIVEMEDY’e ait mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinde veya burada yayınlanan herhangi bir içerik üzerinde herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hak sahipliği tanımamaktadır. KULLANICI, LIVEMEDY’e ait mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinden yayınlanan ve fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin içerik üzerinde hiçbir zaman hiçbir hak talep etmeyecektir.

V. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLER

LIVEMEDY, mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinden paylaşılan kişisel verileri 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine ve AYDINLATMA METNİ’ne uygun olarak, LIVEMEDY’nin hizmet amaçları doğrultusunda işleyebilir.

Ödeme sayfasında KULLANICI’dan talep edilen ödeme yöntemi bilgileri, KULLANICI işlem güvenliğini en üst seviyede tutmak için gerekli AES veya muadili teknolojisi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından bu bilgilerin ele geçirilmesi önlenerek, ödemeye yönelik tüm işlemlerin güvenli bir ara yüz üzerinden ödeme kuruluşu ve kredi kartınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

LIVEMEDY, edindiği kişisel bilgileri sadece istatistiksel amaçlı olarak anonimleştirilerek, kişilerin belirlenemeyeceği şekilde ve gizlilik koşulları dahilinde, LIVEMEDY deneyimini geliştirmek, içeriğini genişletmek ve iyileştirmek yoluyla daha iyi hizmet verebilmek amacı ile tanıtım ve benzeri konularda işbirliği içinde olunan üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Üçüncü şahıslarla paylaşılan kişisel bilgiler, bu şahısların sağlamayı taahhüt ettikleri kendi gizlilik politikaları kapsamında korunur.

Kişisel bilgiler; resmi makamlarca usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde veya yürürlükteki mevzuat gereğince LIVEMEDY’nin resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda mevzuatın zorunlu kıldığı ölçüde ve ayrıca LIVEMEDY’nin yasal haklarını korumak amacıyla resmi makamlara LIVEMEDY tarafından açıklanabilecektir.

VI. SORUMLULUK SINIRI

LIVEMEDY, mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinden sağlanan içeriğin mümkün olduğunca tam ve güncel olmasını sağlamakla birlikte bu konuda bir taahhüt vermemektedir. Bu gibi sebeplerle meydana gelebilecek hiçbir durumdan LIVEMEDY sorumlu olmayacaktır.

LIVEMEDY teknik açıdan hiçbir hata içermediğine, virüs veya benzeri zararlı unsurlar taşımadığına ve bu sebeple bir aksaklığa sebep vermeyeceğine dair bir garanti vermemektedir.

LIVEMEDY’nin mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinde LIVEMEDY ile bir bağlantısı olmayan ve üçüncü şahıslar tarafından yönetilen İnternet sitelerine ait reklam gibi çeşitli sebeplerle bağlantı linkleri, yönlendiricileri veya referansları yer alabilir. LIVEMEDY, yönlendirme yapılan üçüncü şahıs İnternet sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde denetlememektedir. Gizlilik politikaları ve uygulamaları LIVEMEDY’den farklı olan ve üzerinde LIVEMEDY’nin hiçbir kontrol veya denetim yetkisi olmayan üçüncü şahıs İnternet sitelerinde yer alan içeriklerden yalnızca ilgili üçüncü şahıslar sorumludur ve LIVEMEDY’e bahsi geçen içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk yüklenemez.

VII. UYUŞMAZLIK

KULLANICI SÖZLEŞMESİ’yle ilgili ve uygulanmasından dolayı oluşabilecek uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve bu uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri /veya İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAÇ) yetkili olacaktır.

VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

KULLANICI, kendisinin LIVEMEDY mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinden paylaştığı iletişim bilgilerini kullanarak LIVEMEDY’nin KULLANICI’yla iletişim kurmasını kabul eder. KULLANICI, paylaştığı iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, gerekli güncellemeyi LIVEMEDY’e ait mobil uygulma ve/veya web sitesi üzerinden sağlamakla yükümlü olup, aksi durumda LIVEMEDY’nin yapacağı bildirim ve tebligatların geçerli olacağını kabul eder.

IX. SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin herhangi bir hükmünün hükümsüz veya geçersiz olması halinde yalnızca söz konusu hüküm anılan hükümsüzlük veya geçersizlik çerçevesinde etkisiz olacak ve bu hükümsüzlük veya geçersizlik maddenin kalan bölümünü veya Sözleşme'nin diğer hükümlerini geçersiz kılmayacaktır.

LIVEMEDY’nin, KULLANICI SÖZLEŞMESİ altında düzenlenen haklarını kısmen veya tamamen kullanamaması ya da kullanmaması, LIVEMEDY’nin bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

KULLANICI, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 


Sözleşmeler